อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
ค.บ. สาขาวิชาเคมี

<h4>อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์</h4>

อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์

ตำแหน่ง : : ประธานกรรมการหลักสูตร
<h4>อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์</h4>

อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์

ตำแหน่ง : : ประธานกรรมการหลักสูตร
ปริญญาเอก ค.ด.(หลักสูตรและการเรียนการสอน)
ปริญญาโท ศษ.ม.(วิทยาศาสตรศึกษา)
ปริญญาตรี ศษ.บ.(การสอนมัธยมศึกษา วิชาเอกเคมี-ชีววิทยา)

thanyaluck.k@rmu.ac.th
(083) 965-3777

<h4>อาจารย์สุชนา วานิช </h4>

อาจารย์สุชนา วานิช

ตำแหน่ง : : กรรมการหลักสูตร
<h4>อาจารย์สุชนา วานิช </h4>

อาจารย์สุชนา วานิช

ตำแหน่ง : : กรรมการหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอินทรีย์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

suchana.sc@gmail.com
(064) 156-4654

<h4>อาจารย์บุษยมาส รัตนดอน</h5>

อาจารย์บุษยมาส รัตนดอน

ตำแหน่ง : : กรรมการหลักสูตร
<h4>อาจารย์บุษยมาส รัตนดอน</h5>

อาจารย์บุษยมาส รัตนดอน

ตำแหน่ง : : กรรมการหลักสูตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี)
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
cotton.bc@gmail.com
(063) 496-4263

<h4>อาจารย์ ดร.ธนวัชร์ สมตัว</h4>

อาจารย์ ดร.ธนวัชร์ สมตัว

ตำแหน่ง : : กรรมการหลักสูตร
<h4>อาจารย์ ดร.ธนวัชร์ สมตัว</h4>

อาจารย์ ดร.ธนวัชร์ สมตัว

ตำแหน่ง : : กรรมการหลักสูตร
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) สาขาเคมี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเคมี

somtua.t@gmail.com
(084) 476-5656

<h4>อาจารย์ ดร.ขวัญยืน  เลี่ยมสำโรง</h4>

อาจารย์ ดร.ขวัญยืน เลี่ยมสำโรง

ตำแหน่ง : : กรรมการและเลขานุการหลักสูตร
<h4>อาจารย์ ดร.ขวัญยืน  เลี่ยมสำโรง</h4>

อาจารย์ ดร.ขวัญยืน เลี่ยมสำโรง

ตำแหน่ง : : กรรมการและเลขานุการหลักสูตร
ปริญญาเอก วท.ม.(เคมี)
ปริญญาโท วท.ม.(เคมี)
ปริญญาตรี วท.บ.(เคมี)

leamsamrong.kwan@gmail.com
(081) 547-1414

ติดต่อเรา

Flex

สถานที่ - อาคาร 1
สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อีเมล - thanyaluck.k@rmu.ac.th
 

จำนวนผู้เข้าชม

013365
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
22
15
151
12103
1610
793
13365
COPYRIGHT 2019 - 2020 TEACHER'S HOME - FACULTY OF EDUCATION RMU