อัตลักษณ์หลักสูตร

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์

ครูเคมีบ้านของครู เป็นครูดี มีจรรยา ใส่ใจสร้างสรรค์สังคม

สีประจำสาขา

สีประจำสาขา

สีเหลือง - สีฟ้า
พันธกิจ

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตครูเคมีให้มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการทำงานของครู การพัฒนาความเป็นครู  มีเจตคติต่อวิชาชีพครู  มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน

2. ผลิตบัณฑิตครูเคมีให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณครู ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัก ศรัทธา รับผิดชอบต่อวิชาชีพ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

3. ผลิตบัณฑิตครูเคมีให้เป็นผู้เรียนรู้ ฉลาดรู้ มีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดขั้นสูง มีความรอบรู้ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีความเพียร มุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. ผลิตบัณฑิตครูเคมีให้เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถ มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทำงานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู  สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเองและผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

5. ผลิตบัณฑิตครูเคมีให้เป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาเคมีและศาสตร์การสอน สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์  ข้ามวัฒนธรรมและการวิจัย สามารถประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในการแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม

6. ผลิตบัณฑิตครูเคมีให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ใส่ใจสังคม มีจิตสำนึกไทยและจิตสำนึกสากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น มีจิตอาสา ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด

ติดต่อเรา

Flex

สถานที่ - อาคาร 1
สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อีเมล - thanyaluck.k@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

013358
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15
15
144
12103
1603
793
13358
COPYRIGHT 2019 - 2020 TEACHER'S HOME - FACULTY OF EDUCATION RMU