ประวัติหลักสูตรสาขาวิชาเคมี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  สาขาวิชาเคมี  สังกัดคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาวิชาชีพครูในระดับปริญญาตรี โดยมีประวัติพอสังเขป  ดังนี้

  • ปี พ.ศ. 2549 – 2555  พัฒนาและใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)  สาขาวิชาเคมี  เพื่อให้สอดคล้องประกาศของคณะกรรมการคุรุสภา พ.ศ. 2549 ตามมาตรฐานของคุรุสภา 9 มาตรฐา
  • ปี พ.ศ. 2556 - 2560  พัฒนาและใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)  สาขาวิชาเคมี  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2556)  เพื่อให้สอดคล้องประกาศของคณะกรรมการคุรุสภา พ.ศ. 2549 ตามมาตรฐานของคุรุสภา 9มาตรฐาน  และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา (TQF)
  • ปี พ.ศ. 2557 - 2561  พัฒนาและใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)  สาขาวิชาเคมี  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2557)  เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการคุรุสภา  พ.ศ. 2557  ตามมาตรฐานของคุรุสภา 11 มาตรฐาน  และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
  • ปี พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน  พัฒนาและเริ่มใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)  สาขาวิชาเคมี  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2562)  เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการคุรุสภา  พ.ศ. 2562  ตามมาตรฐานของคุรุสภา 4 สมรรถนะ  และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

 

ทำเนียบผู้บริหาร

ปี พ.ศ. 2549 - 2550        ประธานสาขา  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง

ปี พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน    ประธานสาขา  คือ  อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์  เขจรภักดิ์

 

ติดต่อเรา

Flex

สถานที่ - อาคาร 1
สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อีเมล - thanyaluck.k@rmu.ac.th
 

จำนวนผู้เข้าชม

013348
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
5
15
134
12103
1593
793
13348
COPYRIGHT 2019 - 2020 TEACHER'S HOME - FACULTY OF EDUCATION RMU